GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei 2024 van 19.15 uur tot 20.20 uur.

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei 2024 van 19.15 uur tot 20.20 uur.

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringVoor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor een evenement, hierna te noemen de Dodenherdenking, dient het college van Burgemeester en Wethouders van Gennep een tijdelijk verkeersbesluit te nemen. Bij de Dodenherdenking wordt het verkeer ter hoogte van de verbindingswegen tussen Gennep en Ottersum tegengehouden. De herdenking wordt gehouden t.h.v. het monument van de Barmhartige Samaritaan, gelegen aan de Niersweg/Nijmeegseweg. Er worden veel bezoekers verwacht. Daarom is het nodig om, gelet op de algemene- en de verkeersveiligheid, en het feit dat het een herdenking betreft waarbij stilte rondom de herdenkingsplaats gewenst is, aldaar tijdelijk geen verkeer toe te laten en de daarvoor benodigde verkeersmaatregelen in te stellen.Het verkeer wordt vroegtijdig tegengehouden waardoor automobilisten zich niet vastrijden maar kunnen keren of wegrijden via een andere straat om vervolgens via de rijksweg N271 om te rijden. Gezien het tijdsbestek van de afsluiting, 35 maximaal 45 minuten, wordt de omleidingsroute niet met borden aangegeven. Wel worden op de toegangswegen informatieborden geplaatst. De evenementenverkeersregelaars verstrekken informatie aan de automobilisten.Met dit verkeersbesluit wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a het verzekeren van de veiligheid op de weg en onder b het beschermen van de weggebruikers en passagiers, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW).OverwegingenBeheer en onderhoudDe Dodenherdenking vindt plaats op wegen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet. Deze wegen zijn eigendom zijn van de gemeente Gennep en worden als zodanig ook beheerd en onderhouden. De betreffende wegen zijn erftoegangswegen binnen de bebouwde kom.VerkeersmaatregelenDoor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Dodenherdenking komt de verkeersveiligheid niet in gevaar en kunnen de bezoekers op een veilige en respectvolle manier deelnemen aan de herdenking.ConclusieOp basis van de motivering in dit verkeersbesluit is de gemeente Gennep van mening dat met het instellen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals benoemd onder de kop “ besluiten” en zoals opgenomen in dit besluit, de Dodenherdenking veilig en respectvol kan plaatsvinden. OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 10 januari 2024. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BESLUITENOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Gennep tot de volgende maatregelen op zaterdag 4 mei 2024.De volgende wegen of delen daarvan worden afgesloten met schrikhekken BB16-2 met daarop bevestigd C01 borden en op 3 locaties aangevuld met de inzet van evenementenverkeersregelaars (EVR). Borden volgens de modellen van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Zie onderstaande situatietekening met verkeersmaatregelen.Schrikhek + C01 bord en EVR - Niersweg thv de NieuwstraatSchrikhek + C01 bord en EVR - Nijmeegseweg thv de KleinewegSchrikhek + C01 bord en EVR - Genneperhuisweg thv de HaspelSchrikhek + C01 bord + tekstbord “doorgaand verkeer gestremd” - Zuid-Oostwal thv de parkeerplaats MartinushofSchrikhek + C01 bord + tekstbord “fietsers afstappen ivm Dodenherdenking” – Niersstraat thv NierswegDaarnaast worden op de volgende locaties informatieborden geplaatst om het verkeer tijdig te attenderen op de tijdelijke afsluiting en daarmee de mogelijkheid te bieden om richting Gennep en Ottersum om te rijden via de N271.Nijmeegseweg thv de N271Nijmeegseweg thv de HuboBrugstraat thv nr. 2Zandstraat net voor de kruising BrugstraatDe bussen van Arriva worden wel doorgelaten. Om dit veilig te laten verlopen houden 2 toezichthouders t.h.v. de herdenkingsplaats toezicht.

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.