Verkeersbesluit Gemeente Gennep: Uitbreiding De Grens Heijen

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 20-02-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. Verkeersbesluit Gemeente Gennep: Uitbreiding De Grens Heijen

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslag Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.   Doelstelling en motivering Het doel van de verlenging van De Grens in Heijen is om een veiligere route te creëren van en naar Brem 1 (waar het bedrijf gevestigd is). Dit wordt gedaan door middel van het vervangen van een bocht door een T-kruising en door een kruising te maken met Brem. Gezien Brem een fietspad is, wordt er een verplichte rijrichting toegepast met uitzondering van (snor)fietsers.   Overwegingen De Grens en Brem zijn eigendom van de gemeente Gennep en worden door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. Het betreft wegen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994. Ingevolge het beheer en onderhoud is de gemeente Gennep als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze wegen al naar gelang de functie van de wegen.       Conclusie Op basis van de motivering in dit verkeersbesluit is de gemeente Gennep van mening dat met het instellen van een kruising met voorrangsregeling op De Grens en een verplichte rijrichting kruisend door Brem een verbetering plaatsvindt voor de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op het industrieterrein.           Overleg Het voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 22 augustus 2022. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.     BESLUITEN Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Gennep tot het instellen van een structuur van hieronder genoemde eenrichtingswegen, uitgevoerd zoals op de tekening in de bijlage. • Aanleg T-kruising De Grens door middel van Bord B05 op de richtingen met voorrang en bord B06 met bijbehorende verkeerstekens op de richting zonder voorrang; • Verplichte rijrichting naar Brem 1 kruisend door Brem door aan beide zijden bord D04 te plaatsen met een uitzondering voor (snor)fietsers door middel van bord OB54; • Kruising De Grens en Brem wordt een voorrangskruising met voorrang voor verkeer op De Grens door middel van bord B03 op De Grens en borden B06 beide richtingen Brem; • Plaatsing komborden Heijen beide kanten op Brem bij kruising De Grens, gezien De Grens binnen de kom ligt en Brem erbuiten;       Inwerkingtreding besluit Dit besluit treedt in werking door bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). Het besluit zal ter inzage worden gelegd op het gemeentekantoor van Gennep.   Zaaknummer: 645919   Gennep, 1 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.